Компанията Be Healthy d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 7, 4000 Kranj (наричано по-долу компанията Be Healthy, Доставчикът, или Администраторът на данни) с настоящото уведомява:

 

Защита на данните

В компанията Be Healthy d.o.o. ценим поверителността на личните ви данни и затова винаги ги защитаваме внимателно.
Цялата предоставена информация е защитена от проникване на неупълномощени трети страни, което ви гарантира безпроблемна и гладка транзакция с Be Healthy d.o.o..Тази Политика за поверителност може да бъде променяна или допълвана по всяко време, без предварително предупреждение или известие. С използването на уебсайта на Доставчика след промяна или допълнение, лицето потвърждава, че е съгласно с промените и допълненията.

 

Защита на личните данни означава

- Никога няма да злоупотребим с личните ви данни по какъвто и да е начин.
- Никога няма да предадем вашите данни за контакт и лични данни на неупълномощена трета страна
- Можете бързо и лесно да се отпишете от всички наши имейли или други съобщения по всяко време.

 

Всички наши онлайн дейности са в съответствие с европейското законодателство (Регламент (ЕС) 2016/697 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно движението на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните или GDPR) и конвенциите на Съвета на Европа (ETS № 108, ETS № 181, ETS № 185, ETS № 189)) и националното законодателство на Република Словения (Закон за защита на личните данни (ZVOP-1, Официален бюлетин на Република Словения, № 94/07), Закон за електронната търговия на пазара (ZEPT, Официален бюлетин на Република Словения, № 96/09 и № 19/15) и т.н.).

Настоящата Политика за поверителност се отнася до обработката на информацията, която Доставчикът получава за вас, когато посещавате и използвате нашия уебсайт или му я предоставяте по друг начин.

 

Събиране и обработване на лични данни

Личните данни са информация, която ви идентифицира като конкретно или подлежащо на идентифициране лице. Лицето може да бъде идентифицирано, когато може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или чрез позоваване на един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на лицето.

 

Доставчикът събира и обработва (използва) вашите лични данни за следните цели:

 - Сключване и изпълнение на договора, включително изпълнение на вашите поръчки от страна на доставчика.
 - Изпращане на промоционални електронни бюлетини (обикновени, по електронна поща, SMS и MMS) на Вашия адрес (физически и електронен) и на Вашия телефонен номер, които предоставяте на доставчика.
 - Всяка друга цел, за която изрично сте се съгласили да сътрудничите с Доставчика.

 

Когато предоставянето на лични данни е договорно задължение, задължение, необходимо за сключването и изпълнението на договор с доставчик, или законово задължение, трябва да предоставите лични данни; ако не предоставите лични данни, не можете да сключите договор с доставчика и той не може да ви предостави услугите или продуктите по договора, тъй като не разполага с необходимите данни за изпълнение на договора.

 

Доставчикът извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, когато обработва лични данни.

 

GDPR

В съвременното общество правото на неприкосновеност на личния живот е едно от най-важните човешки права. В съответствие с това през 2016 г. Европейският парламент и Съветът приеха нов Общ регламент относно защитата на данните, който влезе в сила на 25 май 2018 г. Новият Общ регламент се прилага за всички дружества, които използват или обработват по какъвто и да е начин лични данни на граждани на ЕС. С Общия регламент се установяват единни правила за защита на личните данни в ЕС, а някои материалноправни и процесуални въпроси ще бъдат уредени в Словения в новия Закон за защита на личните данни (ZVOP-2).
Съгласно новия регламент субектът на данните дава изричното си съгласие за обработването на лични данни, свързани с него, както и за целите, за които ще се отнася неговото съгласие.

 

Какво можете да очаквате като наш потребител във връзка с въвеждането и мерките на GDPR?

 - Право на оттегляне на съгласието
 - Право на достъп до личните данни
 - Право на коригиране на личните данни
 - Право на изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“)
 - Право на ограничаване на обработката
 - Право на преносимост на данните
- Право на възражение срещу обработката
- Право на подаване на жалба до надзорния орган
- Право на ефективно средство за защита

 

Лични данни

В съответствие с целите, определени в настоящата политика, Доставчикът събира следните лични данни: основна информация за потребителя (име и фамилия, адрес на местоживеене), данни за контакт (адрес на електронна поща, телефонен номер) и информация, свързана с комуникация относно поръчки.

 

Съхраняване на лични данни

Доставчикът ще съхранява Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целта, за която личните данни са били събрани и допълнително обработени. Тези лични данни, които се обработват от Доставчика въз основа на личното съгласие на лицето, се съхраняват от Доставчика постоянно, до оттеглянето на това съгласие от лицето.

 

Свобода на избор

Вие контролирате информацията, която предоставяте за себе си. Ако решите да не предоставите данните си на доставчика, няма да можете да получите достъп до определени области или функции на уебсайта. Ако желаете да се отпишете от бюлетина или да поискате изтриване на данните си, винаги можете да се свържете с нас по електронна поща на адрес info@futunatura.bg или като посетите тази връзка >>.

Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за поверителност или обработката на вашите лични данни, моля, свържете се с нас на адрес info@futunatura.bg.

 

Автоматично отчитане на информация

При всеки достъп до уебсайта автоматично се записва обща, нелична информация (брой посещения, средно време на сайта, посетени страници) (не като част от регистрацията). Използваме тази информация, за да измерим привлекателността на нашия уебсайт и да подобрим съдържанието и използваемостта му. Вашите данни не подлежат на допълнителна обработка и не се предават на трети страни.

 

Доставчикът се ангажира да гарантира сигурността на личните данни. Вашите данни са защитени по всяко време срещу загуба, унищожаване, фалшифициране, подправяне, манипулиране и неоторизиран достъп или неоторизирано разкриване.

 

Всички промени в нашата политика за защита на личните данни ще бъдат публикувани на този уебсайт.

С използването на уебсайта физическото лице потвърждава, че приема и се съгласява с цялото съдържание на настоящата политика за поверителност.

Доставчикът се ангажира да гарантира сигурността на личните данни. Вашата информация е защитена по всяко време срещу загуба, унищожаване, фалшифициране, подправяне, манипулиране и неразрешен достъп или неразрешено разкриване.

 

Обновено: 25 април 2018 г.